วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1.ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) คืออะไร
            ISP      มาจากคำว่า      Internet Service Provider    ความหมายว่า   “ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ”   ISP เป็นหน่วยงานที่บริการให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ
              1. หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา ISP ที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา มักจะเป็นการให้บริการฟรีสำหรับสมาชิกขององค์การเท่านั้น
             2. บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป ISP ประเภทที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ISP รายนั้นๆ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ ISP แต่ละราย
2. ชื่อบริษัทที่ใช้ ISP
- CAT Telecom Public Co., Ltd.
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- Internet Thailand Public Company Limited
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- World Net & Services Co.,Ltd.
บริษัทแปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
- Jasmine Internet Co, Ltd.
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
- Anet Co.,Ltd.
บริษัท เอเน็ต จำกัด
- Samart InfoNet Co., Ltd.
บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด
- Triple T Global Net
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
- OTARO Company Limited
บริษัท โอทาโร จำกัด
- Internet Service Provider Co., Ltd. (ISSP)
บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด
- PROEN   Internet Proimage Engineering and Communication Co., Ltd.
บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- CSLoxinfo
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- TOTWEB
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- CWN   Chomanan WorldNet. Name Inc
บริษัท ชมะนันทน์เวิล์ดเน็ต จำกัด
3.ความหมายของโมเด็ม  และหน้าที่ของโมเด็ม
โมเด็ม (อังกฤษ: modem ย่อมาจากคำว่า modulate and demodulate) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณอะนาล็อกให้อยู่ในรูปดิจิทัล และแปลงกลับในทิศทางตรงข้าม จุดประสงค์ของโมเด็มคือการสร้างสัญญาณอะนาล็อกที่ง่ายต่อการส่งข้อมูล และสัญญาณดิจิทัลที่ง่ายต่อการประมวลผล
อุปกรณ์หลายชนิดสามารถถือว่าเป็นโมเด็มได้ แต่โมเด็มประเภทที่แพร่หลายที่สุดคือโมเด็มที่แปลงเลข 0 และ 1 ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณเสียงที่ส่งผ่านในสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม และทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงกลับมาเป็นข้อมูลดิจิทัลในอีกด้านหนึ่งของผู้รับสัญญาณ
ปัจจุบันมีโมเด็มชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เช่น เคเบิลโมเด็ม, ADSL โมเด็ม, โมเด็มที่ใช้รับสัญญาณไมโครเวฟ เป็นต้น
4.1 . อุปกรณ์ที่สำคัญ  lan  Card
            LAN Card คือ Card ที่จะติดตั้งภายในเครื่อง PC ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เท่ากับ VGA Card หรือ Sound Card สำหรับ Lan Card ยังแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับความเร็วที่ต้องการ เช่น 10 Mbps, 10/100 Mbps, 100 Mpbs เป็นต้น
4.2. ข้อดีข้อเสียของสายนำสัญญาณชนิดต่างๆ
1. สายคู่ตีเกลียว (Twisted-Pair Cable)
             เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด ประกอบด้วยสายทองแดงที่มีฉนวนหุ้ม 2 เส้น นำมาพันกันเป็นเกลียว จะใช้กันแพร่หลายในระบบโทรศัพท์ ความเร็วในการส่งข้อมูล 10 Mbps ส่งได้ในระยะทาง 1 mile สายคู่ตีเกลียวสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
             1.1 สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (Unshielded Twisted-Pair : UTP) เป็นสายเคเบิลที่ถูกรบกวนจากภายนอกได้ง่าย แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและราคาไม่แพง
              1.2 สายคู่ตีเกลียวแบบมีชิลด์ (Shielded Twisted-Pair : STP) เป็นสายที่มีปลอกหุ้มอีกรอบเพื่อ ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก จึงทำให้สายเคเบิลชนิดนี้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อในระยะไกลได้มากขึ้น แต่ราคาแพงกว่าแบบ UTP

ข้อดีและข้อเสียของสายคู่ตีเกลียว

ข้อดี
1. ราคาถูก
2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา
ข้อเสีย
1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
2. ระยะทางจำกัด
2. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
                สายโคแอกเชียลเป็นสายสัญญาณอีกแบบหนึ่ง จะประกอบด้วยลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แล้วจึงหุ้มด้วยทองแดงที่ถักเป็นแผ่น แล้วหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยฉนวน สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนอื่นๆ ใช้ในระบบโทรทัศน์ ความเร็วในการส่งข้อมูล 350 Mbps ส่งได้ในระยะทาง 2-3 mile
ข้อดีและข้อเสียของสายโคแอกเชียล
ข้อดี
1. ราคาถูก
2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา
ข้อเสีย
1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
2. ระยะทางจำกัด
3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
              ประกอบด้วยเส้นใยที่ทำมาจากใยแก้ว 2 ชนิด ชนิดหนึ่งจะอยู่ที่แกนกลาง ส่วนอีกชนิดหนึ่งอยู่ที่ด้านนอก ซึ่งใยแก้วทั้งสองจะมีดัชนีการสะท้อนแสงต่างกัน ทำให้แสงซึ่งถูกส่งออกมาจากปลายด้านหนึ่งสามารถส่งผ่านไปอีกด้านหนึ่งได้ ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง มีข้อมูลที่ต้องการส่งเป็นจำนวนมาก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณไฟฟ้ารบกวนมาก ความเร็วในการส่งข้อมูล 1 Gbps ระยะทางในการส่งข้อมูล 20-30 mile
ข้อดีข้อเสียของสายใยแก้วนำแสง
ข้อดี
1. ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
2. ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก
ข้อเสีย
1. มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล
2. ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง
3. มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า สายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล

5. เครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง
-  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  ด้วยโมเด็มและสายโทรศัพท์นั้น  มีข้อจำกัดในด้าน     
    ความเร็ว
- เทคโนโลยีที่ให้ความเร็วดีกว่าและเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
• ADSL หรือ Asymmetric Digital Subscriber Line            เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในบ้านเรา ซึ่งสำหรับ คออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหลายจะต้องรู้จักกันดี สำหรับเทคโนโลยี ADSL นี้ทางผู้เขียนจะกล่าวในหัวข้อ ต่อไปนี้
            ADSL หรือ (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นหนึ่งในสมาชิกของเทคโนโลยี XDSL และกำลังเป็นการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รูปแบบใหม่ ที่มีความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูล (Downstream) ที่ความเร็วสูงสุดที่ 8Mbps และการอัพโหลดข้อมูล (Upstream) ที่อัตราความเร็ว สูงสุด 1Mbps โดยจะเน้นใช้โพรโตคอลแบบ TCP/IP เป็นหลัก และใช้พื้นฐานของ ATM จึงทำให้ ADSL สามารถรองรับกับแอพพลิเคชันลักษณะทางด้านมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการ Modulation หรือการเข้ารหัสสัญญาณเป็น 3 ช่วง ซึ่งได้แก่ ความถี่ในการรับข้อมูล ความถี่ในการส่งข้อมูล และความ ถี่ของสัญญาณโทรศัพท์ สำหรับทางด้านโทรศัพท์จะแบ่งรหัสสัญญาณข้อมูลเสียงโดยการแยกความถี่ของเสียงที่มีความถี่ไม่เกิน 4KHz ออกจากความถี่ของสัญญาณข้อมูลที่มีความถี่ตั้งแต่ 2MHz ฉะนั้นผู้ใช้จึงสามารถใช้งานโทรศัพท์ร่วมไปด้วย โดยไม่เกิด ปัญหาใดๆ ซึ่ง จะสามารถเป็นการประหยัดสำหรับผู้ที่อยากจะติดตั้งด้วย เพราะสามารถ ติดตั้งร่วมกับสายโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน ได้เลย
• SDSL หรือ Symmetric Digital Subscriber Line             เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุน การรับส่งข้อมูลในแบบ Full-Duplex เหมือนกับ HDSL ที่สามารถทำความเร็วในการ รับส่ง ข้อมูลที่ 1.5Mbps ในระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยการทำงานนั้นจะสนับสนุนสายแบบ T1/E1 ได้ด้วย
• HDSL หรือ High bit rate Digital Subscriber Line            เป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยมมากในกลุ่มของผู้ใช้ในองค์กร หรือบริษัท โดยที่จะมี จุดเด่นก็ตรงที่จะทำงานการรับส่งข้อมูล ในแบบ Full-Duplex      ที่จะทำให้ความเร็ว หรือจำนวนของแบนด์--วิดท์ในการรับส่งที่เท่ากัน HDSL ยังสามารถ ใช้ร่วมกับสาย โทรศัพท์แบบ Twisted-pair เท่ากับสาย T1 ที่สามารถทำความเร็วในการรับส่งได้มากถึง 1.5Mbps ซึ่งในยุโรปสามารถทำ ความเร็วได้ถึงกว่า 2Mbps ในระยะทางกว่า 3.6 กิโลเมตร
• VDSL หรือ Very high bit rate Digital Subscriber Line            เทคโนโลยีนี้สามารถทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้สูงที่สุดในสมาชิกของ    XDSL ทั้งหมด โดยการดาวน์โหลดข้อมูลจะ ได้ความเร็วสูงสุดที่   52    Mbps และการอัพโหลดข้อมูลที่ 2.3Mbps แต่จุดด้อยที่ทำให้ VDSL ไม่เป็นที่นิยมมากนักถึงแม้จะมี ความเร็วที่มากกว่าชนิดอื่นๆ ก็เพราะว่าระยะทาง ในการรับส่งข้อมูลความเร็วขนาดนั้นจะมีระยะทางได้แค่เพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น และราคาค่าติดตั้ง และใช้บริการก็สูงมาก

       *********************************

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail)
              การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และพีดีเอ ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น โดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ทำการสื่อสารจะต้องมีชื่อและที่อยู่ในรูปแบบอีเมล์แอดเดรส 
  2.โทรสาร (Facsimile หรือ Fax)
           เป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยมือหรือการพิมพ์ รูปภาพ หรือกราฟต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟกซ์-โมเด็มไปยังเครื่องรับโทรสาร การส่งข้อความในลักษณะนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการส่งข้อมูลผ่านเครื่องโทรสารธรรมดา
3.วอยซ์เมล์ (Voice Mail)
          เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อความจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่า วอยซ์เมล์บล็อก เมื่อผู้รับเปิดฟังข้อความดังกล่าวก็จะถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงพูดตามเดิม
4.การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing)
           เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้ Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม
5.การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม(Global Positioning Systems : GPSs)
           เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบ การวิเคราะห์ตำแหน่งทำได้โดยใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่ง ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในระบบการเดินเรือ เครื่องบินและเริมพัฒนามาใช้เพื่อระบุตำแหน่งของรถยนต์ด้วย
6.กรุ๊ปแวร์(groupware)
           เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน การใช้ทรัพยากรและสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย
7.การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Transfer : EFT)         
          ปัจจุบันผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารที่ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้กันเป็นประจำ ได้แก่ การโอนเงินผ่านทางตู้ ATM
8.การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange : EDI)         
           เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้แบบฟอร์มของเองกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล เช่น การส่งใบสั่งสินค้า ใบส่งของ ใบเรียกเก็บเงิน
9.การระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ(RFID)
           เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ปัจจุบันมีการนำ RFID ไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายประเภท เช่น ห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์การตรวจสอบฉลากยา การใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกร บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
    ******************************

  มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย
1.บลูทูธ (Bluetooth)
               เป็นข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายส่วนบุคคล   (Personal Area Networks - PAN) แบบไร้สาย บลูทูธ   ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกันได้     เช่น โทรศัพท์มือถือ  พีดีเอ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผ่านทางคลื่นวิทยุ
ที่มาของชื่อบลูทูธนั้นนำมาจากกษัตริย์ฮารอล์ด บลูทูธ (King Harold Bluetooth) ของประเทศเดนมาร์ก
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นี้คือตัวอักษร อักษรรูนส์ Rune เมื่อนำตัวหน้าของชื่อกษัตริย์ Harald Bluetooth มาวางซ้อนกัน
ตัว H ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์กากบาท ที่มีขีดพาดกลางตามแนวตั้ง หรือตัว Hagalaz ในอักษรรูนส์ ส่วนตัว B ถูกแทนด้วยตัว Bekano ซึ่งคล้ายตัว B เดิมอยู่แล้ว
เมื่อนำสัญลักษณ์ทั้งสองตัวมาซ้อนกันจึงได้ โลโกของ bluetooth ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
2.วายฟาย  ( Wi –Fi )
              (Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity) หมายถึงชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11
เดิมทีวายฟายออกแบบมาใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ และใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้วายฟายเพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์ และบริเวณที่ระยะทำการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมเรียกว่า ฮอตสปอต
แต่เดิมคำว่า Wi-Fi เป็นชื่อที่ตั้งแทนตัวเลข IEEE 802.11 ซึ่งง่ายกว่าในการจดจำ โดยนำมาจากเครื่องขยายเสียง Hi-Fi อย่างไรก็ตามในปัจจุบันใช้เป็นคำย่อของ Wireless-Fidelity โดยมีแสดงในเว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance โดยใช้ชื่อวายฟายเป็นเครื่องหมายการค้า
ปัจจุบันวายฟายถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เครื่องเล่นวิดีโอเกม นินเทนโด ดีเอส และ พีเอสพี มีความสามารถในการเล่มเกมกับเครื่องอื่นผ่านวายฟายเช่นกัน
3.ไวแมกซ์ ( Wi – MAX  )
            ( Wi – MAX  เป็นชื่อย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 และได้พัฒนามาตรฐาน IEEE 802.16d ให้รองรับการทำงานแบบจุดต่อจุด ขึ้นโดยได้เผยแพร่เอกสารมาตรฐานฉบับสมบูรณ์เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2004 โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers) ในช่วงแรกมาตรฐาน IEEE802.16 ได้ออกแบบให้ส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด(Point-to-Point) จึงทำให้ส่งข้อมูลได้ระยะไกลส่งข้อมูลได้ระยะห่าง 30 ไมล์ (ประมาณ 50 กิโลเมตร) ด้วยอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
     ***********************************

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

กรณีศึกษา : SF Cinema City นำไอทีพัฒนาธุรกิจและบริการ


1.จงอธิบาย เปรียบเทียบพร้อมยกตัวอย่างของไว้รัสเวิร์มและม้าโทรจัน
       ตอบ เวิร์ม (worm) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กระจายตัวเองเช่นเดียวกับไวรัส แต่แตกต่างกันที่ไวรัสต้องให้มนุษย์สั่งการเรียกใช้ ในขณะที่เวิร์มจะแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยผ่านทางอีเมล์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เวิร์มจะแพร่กระจายโดยการค้นหาที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้จาก E-mail Adress book จากนั้นก็จะส่งตัวมันเองไปยังอีเมล์นั้นๆ เมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์อ่าน เวิร์มก็จะเริ่มทำงานโดยการคัดลอกตัวเองและส่งลูกโซ่ถึงคนอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ เวิร์มจะทำลายไฟล์ โดยระบบจะตรวจสอบว่าระบบมีไฟล์ที่สามารถคัดลอกตัวมันเองลงไปแทนที่ได้หรือไม่ ถ้ามีก็จะคัดลอกลงไปแทนที่ และเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์นั้น เวิร์มก็จะกระจายต่อไปเรื่อยๆ ตัวอย่างเวิร์มที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น Nimda , W32.sobig , W32.bugbear ,W32.bladter และ Love bug (ซึ่งเป็นไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ที่กำหนดหัวเรื่องว่า I Love You )
                ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากไวรัสและเวิร์มที่ม้าโทรจันจะไม่กระจายตัวมันเองไปคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ โปรแกรมม้าโทรจันจะแฝงตัวอยู่กับโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจส่งมาทางอีเมล์ เช่น Zipped_files.exe และเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์ โปรแกรมก็จะลบไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์

2.สปายแวร์ (Spyware) คืออะไร และมีวิธีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
     ตอบ  สปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมที่แฝงมาขณะเล่นอินเตอร์เน็ตโดยจะทำการติดตั้งลงไปในเครื่องของ เรา และจะทำการเก็บพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวหลาย ๆ อย่างได้แก่ ชื่อ - นามสกุล , ที่อยู่ , E-Mail Address และอื่น ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงสิ่งสำคัญต่าง ๆ เช่น Password หรือ หมายเลข บัตรเครดิตของเราด้วย นอกจากนี้อาจจะมีการสำรวจโปรแกรม และไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องเราด้วย นอกจากนี้อาจจะมีการสำรวจโปรแกรม และไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องเราด้วย และ Spyware นี้จะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปในเครื่องปลายทางที่โปรแกรมได้ระบุเอาไว้ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่องของท่านอาจไม่เป็นความลับอีกต่อไป
                  
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Defender


1.
ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของระบบต่ำสุดสำหรับการติดตั้ง Windows Defender
2.
โปรดไปที่ หน้า Windows Defender ใน Microsoft Download Center คลิกปุ่ม Continue แล้วทำตามคำแนะนำในหน้าถัดไปเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
3.
ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ระบบจะถามคุณว่า คุณต้องการเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ Microsoft SpyNet หรือไม่ เราขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกแรก คือ Use recommended settings
เข้าร่วมในชุมชน SpyNet เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ปลอดภัยจากซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ: SpyNet คือชุมชนซึ่งเป็นที่รวมของผู้ใช้ Windows Defender สำหรับการค้นหาและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสปายแวร์ต่างๆ ชุมชนนี้จะรายงานการคุกคามที่ตรวจจับได้โดย Agent ระบบแบบเรียลไทม์ของ Windows Defender ที่รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ SpyNet ซึ่งจะทำรายการและปรับปรุงข้อมูลในระบบเพื่อช่วยป้องกันคุณให้ปลอดภัยจากการคุกคามของสปายแวร์ใหม่ๆ ชุมชน SpyNet จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อไฟล์และการดำเนินการที่ชุมชนเลือกใช้ (สกัดกั้นหรืออนุญาต) ในรายงานเกี่ยวกับไฟล์ที่มีปัญหานั้น เมื่อ Windows Defender ส่งรายงานไปยังชุมชน SpyNet แล้ว โปรแกรมจะส่งข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ไปด้วย เช่น ประเทศที่คุณอยู่และการตั้งค่าภาษาของคุณ โดยไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
4.
คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ
5.
คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows Defender
6.
เมื่อการติตตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นหน้านี้ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ให้คลิก Finish Windows Defender จะเริ่มสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3.ท่านมีวิธีการหลีกเลื่ยงการเป็นเป้าหมายของสแปมเมล์ (Spam mail) อย่างไรบ้าง
   ตอบ  1.อย่าซี้ซั้วแจกอีเมล์มั่ว
            2.อย่าตอบเมล์สแปม
            3.ไม่ส่งต่อจดหมายลูกโซ่
            4.สอบถาม ISP
            5.บล็อกผู้ส่ง
            6.กรองเมล์ขยะ
            7.กำหนดกฎเกณฑ์
            8.ใช้ Safe & Blocked ให้เป็นประโยชน์
            9.ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์
           10.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันสแปม

4.ท่านคิดว่าการทำสำเนาแผ่นซีดีเพลง เป็นการกระทำผิดจริยธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด และการดาวโหลดเพลงจากอินเตอร์เน็ก็เช่นเดียวกัน ท่านมีความเห็นอย่างไร
    ตอบ  ผิดจริยธรรม เพราะ เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น

กรณีศึกษา : SF Cinema City นำไอทีพัฒนาธุรกิจและบริการ
                เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภาคตะวันออก และในปี พ.ศ. 2542 ได้ขยายธุรกิจมาสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์เป็นที่ตั้งโครงการสาขาแรก เนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่นอกจากจะแข่งขันด้วยการขยายสาขาให้คลอบคลุมพื้นที่แล้ว การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการใหม่ๆ ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะมัดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกดังนั้น ผู้บริหารโรงภาพยนตร์จึงได้นำระบบตั๋วภาพยนตร์ ที่ชื่อว่า SF I-Ticket ซึ่งสามารถรับจองที่นั่งได้จากเว็บไซต์ www.sfcinemacity.com โดยตรง ผู้ใช้สามารถเห็นที่นั่งว่างทั้งหมดในโรงภาพยนตร์เหมือนกับเคาน์เตอร์ขายตั๋วที่โรงภาพยนตร์ และซื้อตั๋วที่นั่งที่ต้องการได้ โดยจ่ายค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิต และผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ตั๋วจากบ้านด้วยบริการ Print@home ซึ่งพร้อมเข้าโรงภาพยนตร์ได้ทันที โดยไม่ต้องไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนครึ่งชั่วโมง

1. ระบบที่เอส เอฟ ซินิม่า ซิตี้ นำมาใช้นี้ส่งผลต่อเจ้าของธุรกิจและผู้ใช้บริการอย่างไรบ้าง
                ตอบ ทำให้เจ้าของธุรกิจมีความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน เพราะสามารถครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ทั่วทุกพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ส่วนผู้ใช้บริการก็จะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อตั๋วภาพยนตร์ เกิดความพึงพอใจในการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว

2. ระบบที่นำมาใช้นี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง
                ตอบ       1.  ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
                                2. เจ้าของธุรกิจต้องมีเงินทุนสูง
                                               
3. หากจะนำระบบไอทีของ เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้ มาให้บริการด้านอื่นๆ จะแนะนำให้นำไอทีมาต่อยอดได้อย่างไรบ้าง
                ตอบ สามารถนำระบบไอทีของ เอส เอฟ ซินีม่า ซิตี้ มาต่อยอดในให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม คือ การให้บริการลูกค้าโดยการสามารถสั่งจองโต๊ะ อาหารและเครื่องดื่ม ได้ล่วงหน้า โดยผ่านระไอทีของ เอส เอฟ ซินีม่า ซิตี้

จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.จงอธิบาย เปรียบเทียบพร้อมยกตัวอย่างของไว้รัสเวิร์มและม้าโทรจัน
       ตอบ เวิร์ม (worm) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กระจายตัวเองเช่นเดียวกับไวรัส แต่แตกต่างกันที่ไวรัสต้องให้มนุษย์สั่งการเรียกใช้ ในขณะที่เวิร์มจะแพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยผ่านทางอีเมล์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เวิร์มจะแพร่กระจายโดยการค้นหาที่อยู่อีเมล์ของผู้ใช้จาก E-mail Adress book จากนั้นก็จะส่งตัวมันเองไปยังอีเมล์นั้นๆ เมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์อ่าน เวิร์มก็จะเริ่มทำงานโดยการคัดลอกตัวเองและส่งลูกโซ่ถึงคนอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ เวิร์มจะทำลายไฟล์ โดยระบบจะตรวจสอบว่าระบบมีไฟล์ที่สามารถคัดลอกตัวมันเองลงไปแทนที่ได้หรือไม่ ถ้ามีก็จะคัดลอกลงไปแทนที่ และเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์นั้น เวิร์มก็จะกระจายต่อไปเรื่อยๆ ตัวอย่างเวิร์มที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น Nimda , W32.sobig , W32.bugbear ,W32.bladter และ Love bug (ซึ่งเป็นไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ที่กำหนดหัวเรื่องว่า I Love You )
                ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากไวรัสและเวิร์มที่ม้าโทรจันจะไม่กระจายตัวมันเองไปคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ โปรแกรมม้าโทรจันจะแฝงตัวอยู่กับโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจส่งมาทางอีเมล์ เช่น Zipped_files.exe และเมื่อมีการเรียกใช้ไฟล์ โปรแกรมก็จะลบไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์

2.สปายแวร์ (Spyware) คืออะไร และมีวิธีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
     ตอบ  สปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมที่แฝงมาขณะเล่นอินเตอร์เน็ตโดยจะทำการติดตั้งลงไปในเครื่องของ เรา และจะทำการเก็บพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวหลาย ๆ อย่างได้แก่ ชื่อ - นามสกุล , ที่อยู่ , E-Mail Address และอื่น ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงสิ่งสำคัญต่าง ๆ เช่น Password หรือ หมายเลข บัตรเครดิตของเราด้วย นอกจากนี้อาจจะมีการสำรวจโปรแกรม และไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องเราด้วย นอกจากนี้อาจจะมีการสำรวจโปรแกรม และไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องเราด้วย และ Spyware นี้จะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปในเครื่องปลายทางที่โปรแกรมได้ระบุเอาไว้ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่องของท่านอาจไม่เป็นความลับอีกต่อไป
                  
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Defender


1.
ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของระบบต่ำสุดสำหรับการติดตั้ง Windows Defender
2.
โปรดไปที่ หน้า Windows Defender ใน Microsoft Download Center คลิกปุ่ม Continue แล้วทำตามคำแนะนำในหน้าถัดไปเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
3.
ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ระบบจะถามคุณว่า คุณต้องการเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ Microsoft SpyNet หรือไม่ เราขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกแรก คือ Use recommended settings
เข้าร่วมในชุมชน SpyNet เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ปลอดภัยจากซอฟท์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ: SpyNet คือชุมชนซึ่งเป็นที่รวมของผู้ใช้ Windows Defender สำหรับการค้นหาและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสปายแวร์ต่างๆ ชุมชนนี้จะรายงานการคุกคามที่ตรวจจับได้โดย Agent ระบบแบบเรียลไทม์ของ Windows Defender ที่รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ SpyNet ซึ่งจะทำรายการและปรับปรุงข้อมูลในระบบเพื่อช่วยป้องกันคุณให้ปลอดภัยจากการคุกคามของสปายแวร์ใหม่ๆ ชุมชน SpyNet จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อไฟล์และการดำเนินการที่ชุมชนเลือกใช้ (สกัดกั้นหรืออนุญาต) ในรายงานเกี่ยวกับไฟล์ที่มีปัญหานั้น เมื่อ Windows Defender ส่งรายงานไปยังชุมชน SpyNet แล้ว โปรแกรมจะส่งข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ไปด้วย เช่น ประเทศที่คุณอยู่และการตั้งค่าภาษาของคุณ โดยไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
4.
คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ
5.
คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows Defender
6.
เมื่อการติตตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นหน้านี้ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ให้คลิก Finish Windows Defender จะเริ่มสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3.ท่านมีวิธีการหลีกเลื่ยงการเป็นเป้าหมายของสแปมเมล์ (Spam mail) อย่างไรบ้าง
   ตอบ  1.อย่าซี้ซั้วแจกอีเมล์มั่ว
            2.อย่าตอบเมล์สแปม
            3.ไม่ส่งต่อจดหมายลูกโซ่
            4.สอบถาม ISP
            5.บล็อกผู้ส่ง
            6.กรองเมล์ขยะ
            7.กำหนดกฎเกณฑ์
            8.ใช้ Safe & Blocked ให้เป็นประโยชน์
            9.ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์
           10.ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันสแปม

4.ท่านคิดว่าการทำสำเนาแผ่นซีดีเพลง เป็นการกระทำผิดจริยธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด และการดาวโหลดเพลงจากอินเตอร์เน็ก็เช่นเดียวกัน ท่านมีความเห็นอย่างไร
    ตอบ  ผิดจริยธรรม เพราะ เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น
กรณีศึกษา : SF Cinema City นำไอทีพัฒนาธุรกิจและบริการ